Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění přerušení provozu

Toto pojištění je důležitým doplňkem souhrnného pojištění majetku, pojištění elektroniky a strojů. Zabrání pojištěnému podniku snížení výkonnosti a zajistí plynulé pokračování činnosti a další rozvoj podniku v případě vzniku škody, a to až do doby, než podnik dosáhne svého původního postavení na trhu.

Pojištění se vztahuje na ušlý provozní zisk a stálé náklady podniku (tj. mzdy, náklady na energii, apod.), které musí podnik vynakládat i v případě zastavení nebo přerušení své činnosti v důsledku věcné škody. Věcnou škodou se rozumí ztráta, zničení nebo poškození majetku pojištěného provozu, kterou způsobí některé z pojištěných rizik. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody (např. náklady na přechodně pronajaté výrobní prostory, na příplatky za práci přesčas).

Pojišťovna ručí za vzniklou škodu z přerušení provozu od vzniku majetkové škody až do okamžiku, kdy podnik plně obnoví svou činnost, nejpozději však uplynutím doby sjednané v pojistné smlouvě.

Přerušení provozu lze pojistit podle přání klienta proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • povodeň nebo záplava
 • zemětřesení
 • výbuch sopky
 • sesuv půdy
 • lavina a tíha sněhu
 • voda z vodovodního zařízení
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení
 • krádež vloupáním a loupež
 • náraz motorového vozidla
 • kouř
 • rázová vlnou způsobená nadzvukovým letadlem
 • pojištění lze rozšířit podle individuálních potřeb zákazníka v rámci doložek Allianz jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů
 • dále je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům, zvané také "Allrisk pojištění" (vztahuje se na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena)

Pro malé a střední podniky nabízí Allianz zjednodušenou formu pojištění, tzv. základní pojištění provozu (pro živnostníky). Sjednává se na hodnotu věcí movitých, která vyjadřuje limit, do kterého pojišťovna uhradí vzniklou škodu.

Základní pojištění provozu se vztahuje na rizika:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • voda z vodovodního zařízení

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 541 421 612, 602 543 430, e-mail: chladkova@e-finance.cz.


Máte dotaz? Kontaktujte nás