Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Výklad pojmů

B C D H J N O P R S T U V Z

Běžné pojistné

Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojistné období.

Nahodilá skutečnost

Nahodilou skutečností se rozumí skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Nová cena

Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Obvyklá cena

Termíny obvyklá, tržní, obecná či obchodovatelná cena jsou svým obsahem totožné. Definice obvyklé ceny majetku nebo služby vychází z § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů o oceňování majetku. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Jednoduše řečeno je to cena, které lze běžně dosáhnout prodejem věci stejné nebo obdobné prostřednictvím inzerce, bazaru či mezi občany přímo.

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Pojistitel

Pojistitelem se rozumí právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů "zákon o pojišťovnictví", ve znění pozdějších předpisů).

Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné období

Pojistným obdobím se rozumí časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné riziko

Pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník

Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištěný

Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.

Skupinové pojištění

Skupinovým pojištěním se rozumí soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

Škodná událost

Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Trvalý nosič dat

Trvalým nosičem dat se rozumí nástroj, který umožňuje uchování informací tak, aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

Zájemce

Zájemcem se rozumí osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.


Máte dotaz? Kontaktujte nás