Porovnání pojištění online - cestovní pojištění | Pojisteni.Com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Výklad pojmů

B C D H J N O P R S T U V Z

Pojistitel

Pojistitelem se rozumí právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona (Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů "zákon o pojišťovnictví", ve znění pozdějších předpisů).

Pojistná doba

Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Pojistná smlouva (soukromé pojištění)

Pojistná smlouva (nebo také soukromé pojištění) je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistná smlouva uzavřená formou obchodu na dálku

Pojistnou smlouvou uzavřenou formou obchodu na dálku v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002 o uvádění spotřebitelských finančních služeb na trh na dálku a kterou se mění směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES a 98/27/ES.) se rozumí pojistná smlouva uzavřená s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku (§ 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné

Pojistným se rozumí úplata za soukromé pojištění.

Pojistné běžné

Běžným pojistným se rozumí pojistné stanovené za pojistné období.

Pojistné jednorázové

Jednorázovým pojistným se rozumí pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Pojistné nebezpečí

Pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné období

Pojistným obdobím se rozumí časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné riziko

Pojistným rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojistník

Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojistný zájem

Pojistným zájmem se rozumí oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

Pojištění obnosové

Pojištěním obnosovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Pojištění skupinové

Skupinovým pojištěním se rozumí soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

Pojištění soukromé (pojistná smlouva)

Pojistná smlouva (nebo také soukromé pojištění) je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojištění škodové

Pojištěním škodovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

Pojištěný

Pojištěným se rozumí osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje.


Máte dotaz? Kontaktujte nás