Pojištění podnikatelů, znalců a znaleckých kanceláří | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění podnikatelů

Poptejte si nabídku pojištění podnikatelů on-line. Pojišťujeme i znalecké kanceláře. Vyplňte formulář a obratem se Vám ozve náš pojišťovací poradce s nabídkou pojištění.


Předmětem pojištění majetku mohou být budovy a věci movité (výrobní a provozní zařízení, zásoby). 

Pojištění majetku se sjednává na novou hodnotu (tj. částku, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci) nebo na časovou hodnotu (hodnota snížená o opotřebení majetku).

Nabízíme Vám pojištění majetku proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla,
 • vichřice nebo krupobití,
 • povodeň nebo záplava,
 • zemětřesení,
 • výbuch sopky,
 • sesuv půdy,
 • lavina a tíha sněhu,
 • voda z vodovodního zařízení,
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení,
 • krádež vloupáním a loupež,
 • náraz motorového vozidla,
 • kouř,
 • rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem,
 • pojištění lze rozšířit podle individuálních potřeb zákazníka v rámci doložek Allianz jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů,
 • dále je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům, zvané také "Allrisk pojištění" (vztahuje se na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena).

 

Pojištění skla

Toto pojištění se vztahuje především na pevně osazená zasklení (tj. okenní tabule i vnitřní zasklení). Na přání klienta lze rozšířit např. o předměty umístěné vně budovy (např. firemní štíty, reklamní tabule, vnější osvětlení).

Pojištění se sjednává proti riziku rozbití skla. V rámci pojištění skla je možné sjednat i pojištění nákladů vynaložených v příčinné souvislosti s pojistnou událostí (např. náklady na provizorní opravu či speciální povrchovou úpravu pojištěného zasklení nebo náklady na lešení a jiné pomůcky včetně montáže anebo demontáže stavebních součástí nutných k úpravě zasklení).

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4 000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Předmětem pojištění mohou být zařízení výpočetní, komunikační, lékařské či zabezpečovací techniky (nebo jiné elektroniky) včetně podnikového software. Tato zařízení musí být schopna zahájení práce nebo jsou již v provozu.

Jedná se o speciální druh pojištění, který nabízí komplexní pojistnou ochranu pojištěného. Je koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Kromě rizik zahrnutých v souhrnném pojištění majetku se pojištění elektroniky vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které bývají velmi časté:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost a pod.


Jako doplňkové pojištění může být sjednáno pojištění dat (náklady na znovupořízení a/nebo opětné vložení dat a programů), případně pojištění jiných nákladů, které vzniknou při škodě.

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Předmětem pojištění mohou být stroje nebo strojní zařízení, které jsou schopny zahájení práce nebo jsou již v provozu. 

Jedná se o speciální druh pojištění, který velmi vhodně doplňuje souhrnné pojištění majetku. Je koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. 

Významnou předností je skutečnost, že se toto pojištění vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které jsou velmi časté:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost apod.


Pokud klient nemá sjednáno souhrnné pojištění majetku, lze tato rizika dopojistit i v rámci pojištění strojů.

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem:

 • škody při provádění samotných pojištěných věcí
 • škody na stavebním či montážním materiálu
 • škody na stavebních či montážních strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona, apod.

 

Předmětem pojištění může být:

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk


Jedná se o "Allrisk pojištění", které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel. Pojištěný má možnost určit si podle svých potřeb rozsah pojistné ochrany.

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Toto pojištění je důležitým doplňkem souhrnného pojištění majetku, pojištění elektroniky a strojů. Zabrání pojištěnému podniku snížení výkonnosti a zajistí plynulé pokračování činnosti a další rozvoj podniku v případě vzniku škody, a to až do doby, než podnik dosáhne svého původního postavení na trhu. 

Pojištění se vztahuje na ušlý provozní zisk a stálé náklady podniku (tj. mzdy, náklady na energii, apod.), které musí podnik vynakládat i v případě zastavení nebo přerušení své činnosti v důsledku věcné škody. Věcnou škodou se rozumí ztráta, zničení nebo poškození majetku pojištěného provozu, kterou způsobí některé z pojištěných rizik. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody (např. náklady na přechodně pronajaté výrobní prostory, na příplatky za práci přesčas).

Pojišťovna ručí za vzniklou škodu z přerušení provozu od vzniku majetkové škody až do okamžiku, kdy podnik plně obnoví svou činnost, nejpozději však uplynutím doby sjednané v pojistné smlouvě.

Přerušení provozu lze pojistit podle přání klienta proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • povodeň nebo záplava
 • zemětřesení
 • výbuch sopky
 • sesuv půdy
 • lavina a tíha sněhu
 • voda z vodovodního zařízení
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení
 • krádež vloupáním a loupež
 • náraz motorového vozidla
 • kouř
 • rázová vlnou způsobená nadzvukovým letadlem
 • pojištění lze rozšířit podle individuálních potřeb zákazníka v rámci doložek Allianz jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů
 • dále je možné sjednat komplexní pojištění proti všem rizikům, zvané také "Allrisk pojištění" (vztahuje se na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena)


Pro malé a střední podniky nabízí Allianz zjednodušenou formu pojištění, tzv. základní pojištění provozu (pro živnostníky). Sjednává se na hodnotu věcí movitých, která vyjadřuje limit, do kterého pojišťovna uhradí vzniklou škodu.

Základní pojištění provozu se vztahuje na rizika:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • voda z vodovodního zařízení

 

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností představuje pojistnou ochranu pro případ škody, kterou pojištěný při své podnikatelské činnosti může způsobit třetí osobě, tj. škody na životě, zdraví nebo věci. 

Účelem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je minimalizovat škody, které mohou vzniknout konečnému spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou výrobce nebo prodejce odpovídá podle příslušných právních předpisů. 

Tato pojištění se vztahují rovněž na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby. Lze sjednat i rozšířenou územní platnost podle požadavků klienta.

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.


Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na životě, zdraví, věci a jinou z nich vyplývající majetkovou škodu (ztráta na výdělku nebo ušlý zisk po dobu pracovní neschopnosti), za kterou provozovatel nestátního zdravotnického zařízení odpovídá v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Pojištění lze rozšířit i na odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech či na věcech zaměstnanců.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání ekonomických a právnických a dalších profesí


Toto pojištění zahrnuje odpovědnost za čistou finanční škodu, za kterou pojištěný odpovídá v souvislosti s výkonem povolání. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které byly zapříčiněny až 3 roky před počátkem pojištění a které byly ohlášeny do 3 let po jeho zániku.

Pojištění se vztahuje také škodu na životě, zdraví a věci způsobenou provozní činností pojištěného, včetně náhrady nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poškozené osoby.

Lze rozšířit i na:

 • odpovědnost za škodu na převzatých věcech
 • odpovědnost za škodu na pronajatých nemovitostech

 

Pojištění lze sjednat pro tyto profesní skupiny:

 • advokáti
 • auditoři
 • daňoví poradci
 • notáři
 • patentoví zástupci
 • architekti
 • další profese na základě požadavku

 

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4 000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovou, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Většina z nás tráví nejméně 1/3 pracovního dne v zaměstnání. Stejně jako při jakékoli jiné činnosti, i při výkonu zaměstnání můžeme způsobit škodu.

Neopatrným pohybem srazíme ze zdi obraz, ztratíme svěřený mobilní telefon, při práci shodíme ze stolu notebook,?

To všechno jsou situace, k nimž dnes a denně dochází.

Náhradu škody, kterou jsme svojí neopatrností či pochybením způsobili, na nás bude zaměstnavatel ve většině případů uplatňovat.

A potom by se mohlo snadno stát, že naše představy o tom, jak využijeme výplatu, zůstanou pouhými představami, protože budeme hradit způsobenou škodu.

Porovnání a uzavření pojištění odpovědnosti online

V našem kalkulátoru si můžete porovnat nabídku všech pojišťoven na trhu a uzavřít online pojištění odpovědnosti. 

Kalkulátor pojištění odpovědnosti

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4 000 firem a 20 000 osob  z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu a dozorčí rady nebo v souvislosti s výkonem jiné vedoucí funkce v podniku. Pokud porušením povinností pojištěných osob vznikne přímo obchodní společnosti nebo třetí osobě finanční škoda, bude ze strany pojišťovny uhrazena společně s náklady právního zastoupení v případném soudním sporu.

Pojištění managementu chrání jak soukromý majetek odpovědného managera, tak i majetek samotné obchodní společnosti.


Malé a střední společnosti a družstva mohou využít speciální dotazník určený pouze pro ně. V případě předložení tohoto dotazníku bude nabídka pojištění předložena klientovi rychleji.

Dostupnost služeb

V současné době zajišťujeme komplexní správu pojištění přes 4000 firem z celé ČR.

Kontakt

V případě vašeho zájmu o osobní prezentaci a nabídku našich služeb prosím kontaktujte paní Lenku Chládkovu, tel. 515 555 555, e-mail: chladkova@e-finance.cz.

Újmu mohou způsobit v souvislosti s výkonem své činnosti i znalci. Pro případ povinnnosti nahradit způsobenou újmu musí mít sjednáno pojištění. Výše limitu pojistného plnění musí být úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat. 

Minimální limit pojistného plnění pro znalce je dle návrhu připravované vyhlášky 1 000 000 korun. Pro znalecké kanceláře nebo ústav je minimální limit 5 000 000 korun. Uvedené limity jsou považovány za minimální a při sjednání pojištění je nutné zohlednit rizikovost konkrétního oboru, odvětví a specializace. Současně je rovněž potřeba brát v potaz předpokládaný rozsah vykonávané znalecké činnosti. 

 

Povinnost pojitění se nevztahuje na:

 • znalce, kteří vykonávají znaleckou činnost jako zaměstnanci, společníci nebo členové znaleckých kanceláří,
 • znalecké ústavy (podle § 7 odst. 2 ZZKÚ - zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech),
 • osoby vakonávající znaleckou činnost jednorázově (podle § 26 ZZKÚ).

 

Povinnost předložit doklad o pojištění

Zákon ukládá znalcům povinnost předložit doklad o uzavřeném pojištění Ministerstvu spravedlnosti.

Lhůty pro předložení dokladu jsou následující:

 • do 60 pracovních dnů ode dne zápisu do seznamu znalců,
 • do konce kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se pojištění vztahuje,
 • do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně, která zakládá povinnost změny pojištění,
 • do jednoho týdne ode dne, kdy o to Ministerstvo spravedlnosti požádá.

 

S výběrem a sjednáním tohoto pojištění Vám pomohou naši zkušení poradci. Stačí zadat Vaši poptávku do formuláře níže a naši poradci Vás budou obratem kontaktovat. 

 

Mám zájem o nabídku

Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou pojištění.

Vyplněním formuláře udělujete společnosti e-Finance Makléři, s.r.o. souhlas ke zpracování svých osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů

Na pojištění podnikatelů spolupracujeme

AllianzČeská podnikatelská pojišťovnaČSOBHasičská vzájemná pojišťovnaKooperativaSlavia pojišťovnaUniqaMAXIMA

Máte dotaz? Kontaktujte nás