515 555 555
Po-Pá 9-18 hod.
Menu

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít vlastník vozidla. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.
 

Varianty povinného ručení

  SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
Újma na majetku 35 mil. Kč 50 mil. Kč 111 mil. Kč
Újma na zdraví 35 mil. Kč 50 mil. Kč 111 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče + ANO 300.000 Kč
Úrazové pojištění řidiče 2-násobný limit + + ANO
Územní platnost ČR bez spoluúčasti Evropa Evropa
Asistence SPORO v ČR SPECIÁL v ČR, Evropě SUPER v ČR, Evropě
Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg + ZDARMA ZDARMA
1. pojistná událost bez vlivu na bonus NE NE ANO
Další volitelná připojištění      
Pojištění KLIKA      
Extrabenefit PROFI      
Pojištění skel      
Přírodní rizika      
Minihav      
Odcizení celého vozidla      
Úrazové pojištění osob ve vozidle      
Pojištění Servis PRO      
Pojištění zavazadel ve vozidle      
Náklady na nájem náhradního vozidla      
Pojištění asistence      

Asistenční služby

ČPP vám k povinnému ručení ZDARMA poskytne asistenční služby s vysokými bezplatnými limity. Bude vám k dispozici 24 hodin denně s možností komunikace v českém jazyce i při volání mimo ČR.

Asistence je poskytována nejen při nehodě, ale i při pouhé poruše vozidla. Zahrnuje příjezd a odjezd asistenční služby, opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla. V případě současného sjednání povinného ručení a havarijního pojištění se limity plnění sčítají.

Přehled jednotlivých limitů

 

Doplňková připojištění

Pojištění KLIKA

Nové doplňkové pojištění na trhu - vztahuje se na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu, pádu nebo nárazu vozidla na překážku či zvíře, pokud současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k újmě na majetku nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného vozidla a řidič pojištěného vozidla má povinnost nahradit způsobenou újmu třetí osobě ve smyslu zákona č. 168/199 SB. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Předmět pojištění: osobní a nákladní vozidla do 3,5t.

Lze sjednat na limit 10.000,-Kč nebo na limit 20.000,-Kč.
Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele při jedné pojistné události.

 

Spoluúčast 0,- Kč
Územní platnost ČR + 30 km
Oprava vozidla výhradně smluvní servis ČPP

 

Extrabenefit PROFI  -  SLEVA 15 %

Extrabenefit PROFI je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. Sjednejte si Extrabenefit PROFI a získejte slevu 15 %.

Extrabenefit PROFI je možné využít:

 • Pouze pro nové smlouvy sjednané na dobu neurčitou (nikoli sezónní či krátkodobé)
 • Pro všechny kategorie vozidel
 • Při roční nebo pololetní platbě pojistného

Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.

Pojištění skel vozidla

Vztahuje se na čelní sklo a všechna výhledová obvodová skla vozidla

Limity plnění lze vybrat v celých tisících od 5 000 Kč do 20 000 Kč nebo z 5 pevně daných limitů plnění v rozsahu 25 000 – 120 000 Kč.

Časové období pro odečtení spoluúčasti je nově jen 3 měsíce.

Nově se spoluúčast nebude odečítat také v případě, kdy si klient současně s POV sjedná pojištění skel a následně se dobrovolně dostaví na vstupní prohlídku skel na vybraná pracoviště Global Expert, s.r.o. označovaná jako DRIVE IN.

Pojištění přírodních rizik

Pojištění přírodních rizik je možné sjednat ve třech variantách pojistných nebezpečí:

 • PPR - Živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem
  s limity plnění 25.000,- Kč; 50.000,- Kč; 75.000,- Kč; 100.000,- Kč,
 • MINIPPR - Živelní událost + poškození kabeláže vozidla zvířetem
  pouze s limitem plnění 50.000,- Kč,
 • MINIPPR - Střet se zvěří
  pouze s limitem plnění 50.000,- Kč.

Pro všechny varianty pojistných nebezpečí Pojištění přírodních rizik platí územní platnost pouze na území ČR + 30 km vzdušnou čarou od českých hranic.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud nebyla oprava vozidla provedena ve smluvním servisu pojistitele ve všech sjednaných variantách, tedy v ČR.

V případě sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového pojištění přírodních rizik (PPR) a „MINIPPR“.

Pojištění MINIHAV

Pojištění MINIHAV je levnější variantou havarijního pojištění a zaměřuje se na škody na vozidle způsobené cizím zaviněním, resp. odcizením celého vozidla. Obsahuje rizika:

 • Pojištění přírodních rizik v rozsahu živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem a
 • Odcizení celého vozidla s možností výběru 4 plnění.

Limit plnění jsou 25 000 Kč, 50 000 Kč, 75 000 Kč, 100 000 Kč nebo obvyklá cena vozidla, je-li nižší.

Územní platností ČR + 30 km vzdušnou čarou od českých hranic, spoluúčast 10 %.

V případě sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového pojištění MINIHAV.

Pojištění odcizení celého vozidla

Pojištění Odcizení celého vozidla sjednané ve zvoleném limitu 25 000, 50 000, 75 000, 100 000, 150 000 a 200 000 Kč.

Vztahuje se pouze na celé vozidlo, v případě parciálních škod nebude pojistníkovi škoda uhrazena.

Územní platnost ČR + 30 km vzdušnou čarou od českých hranic, spoluúčast 10 %.

V případě sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového pojištění odcizení celého vozidla.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

Lze sjednat tři varianty úrazového pojištění:

 • Úrazové pojištění řidiče
 • Úrazové pojištění osob sedících na předních sedadlech (řidiče + spolujezdce)
 • Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Úrazové pojištění zahrnuje tato pojistná nebezpečí s těmito základními pojistnými částkami:

 • pro případ smrti způsobené úrazem 100 000 Kč
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000 Kč
 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu 100 Kč
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu 100 Kč

U vozidel do 9 míst k sezení je možno volit i 2, 3 nebo 4násobek pojistných částek. U vozidel nad 9 míst, lze sjednat pouze 1 násobek PČ pro všechny osoby ve vozidle.

V případě sjednání rizika se pojištění váže také na dítě sedící na pojištěném sedadle v autosedačce.

Při sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového úrazového pojištění osob ve vozidle.

Pojištění SERVIS PRO

Toto pojištění pokrývá:

 • Vyřízení majetkové škody, kterou vám způsobí jiný řidič
 • Odtah vozidla do smluvního servisu ČPP
 • Náhradní vozidlo po celou dobu opravy
 • Územní platnost pojištění: ČR a sousední státy do 30 km vzdušnou čarou od českých hranic
 • Uhrazení opravy vašeho vozidla v plné výši bez ohledu na jeho stáří

Pojistná událost nastává:

 • Je-li škoda na vozidle našeho klienta způsobena jiným vozidlem na území ČR + 30 km vzdušnou čarou od českých hranic,

pouze pokud je identifikované vozidlo viníka, resp. spoluviníka, a náš klient (poškozený z POVu jiného vozidla) je vůči viníkovi třetí osobou ve smyslu zák. 168/1999Sb.

 • Škodní událost pouze na skle není pojistnou událostí ve smyslu tohoto připojištění.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud nebyla oprava provedena ve smluvním neautorizovaném servisu pojistitele. Přehled smluvních servisů lze získat na infolince GA, infolince pojistitele nebo na internetu na adrese www.cpp.cz

V případě sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového pojištění SERVIS PRO.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Předmětem pojištění je úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla do 3,5 t

 • v případě odcizení vozidla, do uplynutí 14 dnů od oznámení odcizení vozidla policii, max. však do doby vrácení nalezeného vozidla
 • v případě vzniku úplné škody na vozidle v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu do uplynutí 14 dnů od vzniku této škody
 • po dobu opravy vozidla v důsledku dopravní nehody, živelné události nebo vandalismu

Limity plnění jsou v rozsahu 3 000 Kč – 15 000Kč, pojištění je sjednáváno bez spoluúčasti.

V případě sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla.

Pojištění zavazadel ve vozidle

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle nebo umístěná v uzamčeném střešním boxu či pod sedadlem nebo přídavném boxu v případě motocyklu za podmínek uvedených v DPPHAV.

Pojištění zavazadel lze sjednat jako jeden ze dvou typů pojištění:

 • MAXIZAV - toto pojištění se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, ztráta, odcizení a vandalismus
 • MINIZAV - toto pojištění se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost a ztráta

Pojištění zavazadel lze sjednat i pro motocykly, motorové tříkolky i čtyřkolky za těchto podmínek:

 • typ pojištění MINIZAV či MAXIZAV pouze s limitem 10.000,- Kč,
 • musí být sjednáno riziko Havarijního pojištění.

Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 %.

V případě sjednání povinného ručení SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV má klient nárok na zvýhodněné pojistné u doplňkového pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla.

Pojištění Asistence

Produkty vytvořené ve spolupráci s Global assistance, a. s., asistenční služby je možné využít nejen při nehodě, ale i při poruše vozidla. Limity plnění asistence se sčítají s limity základních asistenčních služeb z povinného ručení a havarijního pojištění.

Asistence PLUS

Územní platnost - minimálně Evropa (i Moldávie, Bělorusko, Ukrajina) bez Ruska, Turecko (celé).

Limity asistenční služby A PLUS se sčítají s limity asistenčních služeb Sporo, Speciál či Super.

Limit plnění je možné volbou násobku stanovit na 1 nebo 2 násobek.

Asistence CAR+/TIR+

Asistenční služby určené pro vozidla do/nad 3,5t. Limity se rovnají 3 násobku limitů Asistence Plus s rozšířením o:

 • vyproštění bez limitu
 • odtažení do nejbližší autorizované opravny bez limitu

Při odtažení na místo požadované klientem (tedy jiné než nejbližší opravna) se postupuje jako u Asistence Plus, tedy do sjednaného 3 násobného limitu. Limity asistenčních služeb A CAR + / A TIR + se sčítají s limity asistenčních služeb povinného ručení dle typu pojištění a havarijního

Územní platnost - minimálně Evropa (i Moldávie, Bělorusko, Ukrajina) bez Ruska, Turecko (celé).

APV - Asistence přípojného vozidla

Odtah nepoškozeného přípojného vozidla i v takovém případě, že je nepojízdné pouze tažné vozidlo.

Asistenci přípojného vozidla lze sjednat pouze pro tyto druhy vozidel:

 • Přípojné vozidlo
 • Návěs.

Asistence přípojného vozidla doporučujeme sjednat v kombinaci s ostatními typy asistence.

Limity Asistence přípojného vozidla se řídí ostatními limity sjednanými k tomuto pojištění (např. limity sjednaného základního pojištění POV či HAV).

 

Ke stažení:

Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/15

 

 Máte dotaz? Kontaktujte nás
Pošli známému