Pojištění dětských táborů | Pojisteni.com
Menu
515 555 555
Po-Pá 8:30-17 hod.

Pojištění dětských táborů

Jste-li pořadatelé dětského tábora je dobré myslet na správné pojištění. Pojištění dětských táborů vám poskytuje finanční ochranu v případě nečekaných událostí, zranění nebo škod způsobených účastníkům tábora.

Pojištění dětských táborů je speciální varianta cestovního pojištění. Sjednává se na rekreační a zájezdové akce (letní a zimní tábory, školní lyžařské výcviky atp.) pro území České republiky pro děti a školní mládež za pojistné od 5 Kč pro jednu osobu a 1 den trvání pojištění.

Na jednu pojistnou smlouvu je možno pojistit za shodné pojistné (tedy od 5 Kč pro jednu osobu a 1 den trvání) až 5 doprovázejících dospělých osob. Přičemž pro sjednání pojištění jedné dospělé osoby je nutno sjednat pojištění alespoň 5 osob mladších 18 let.

Kdo má právní odpovědnost?

Základní odpovědnost v případě letních táborů nese vždy organizátor akce.

Jak je to s pojištěním?

Odpovědnost za škodu účastníků tábora se standardně pojišťuje v rámci obecné odpovědnosti pojištění podnikatelů. Toto pojištění kryje odpovědnost za škodu na životě, na zdraví, na věci a z ní vyplývající jiné majetkové škody v rámci pojistných podmínek každé jednotlivé pojišťovny.

Jak je to s odpovědností vedoucích v případě úrazu?

Pokud dojde k úrazu dítěte například v důsledku nebezpečné a nevhodně zvolené hry ze strany vedoucích, vzniká vedoucím povinnost k náhradě škody z důvodu porušení jejich zákonné povinnosti.

Skupinové pojištění úrazu jak dětí, tak instruktorů, lze sjednat u většiny pojistitelů, v rámci skupinového úrazového pojištění eventových akcí. Do pojistného krytí bývá zahrnuto i pojištění odpovědnosti. Pojistné je opět ve srovnání s možným rizikem zanedbatelné. Zahrnuje náklady na lékařskou péči, hospitalizaci, chirurgické zákroky, léky a další potřebné léčebné postupy.

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění odpovědnosti je jedním z nejdůležitějších aspektů pojištění dětského tábora. Toto pojištění chrání organizátory tábora před nároky na náhradu škody, které by mohly vzniknout účastníkům tábora nebo třetím stranám. Mělo by pokrývat náklady na lékařskou péči, náhradu škody na majetku nebo jiné nároky související se zraněním nebo škodou.

Pojištění zrušení nebo přerušení tábora

Pojištění zrušení nebo přerušení tábora je užitečné, pokud se vyskytnou nepředvídané okolnosti, které způsobí zrušení nebo přerušení tábora. Mohou to být přírodní katastrofy, vážná nemoc vedoucího personálu nebo jiné nepředvídatelné události. Toto pojištění vám pomůže pokrýt náklady spojené s přerušením tábora, jako jsou již zaplacené náklady na ubytování, stravování nebo pronájem zařízení.

Pojištění majetku

Pojištění majetku pokrývá škody na majetku, který je vlastněn nebo používán v rámci tábora. To může zahrnovat budovy, stany, vybavení, sportovní náčiní a další zařízení. Je důležité zkontrolovat, zda je veškerý majetek pojištěn adekvátně, abyste se vyhnuli případným finančním ztrátám v případě škod.

Pojištění odpovědnosti vedoucích

Vedoucí tábora a ostatní členové personálu by měli mít individuální pojištění odpovědnosti. Toto pojištění chrání vedoucí tábora před osobní odpovědností v případě nároků na náhradu škody. Mělo by krytí pro náklady na právní zastoupení a případné nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s jejich činností během tábora.


Sjednání pojištění tedy poskytuje jak rodičům, tak organizátorům tábora klid a jistotu, že jsou připraveni na různé nepředvídatelné situace, které by mohly vzniknout během trvání tábora. Poraďte se s našimi odborníky v Pojištění.com a prožijte tábor bez starostí!

  Pojištění dětských táborů
Máte dotaz? Kontaktujte nás